Declaració de principis

Ontinyent Rural naix com un espai de trobada que pretén valorar el patrimoni rural cultural, material i històric del nostre poble. I com que ens haurem de capbussar en el riu de la història per a dur a terme la nostra tasca considerem que hauríem de respondre, en primer lloc, a la pregunta “què entenem per història“.
Entenem la història com un discurs sobre el temps pretèrit que es construeix des de el present atenent els paràmetres que defineixen la contemporaneïtat. O dit d’altra manera, la història és, fins a cert punt, la via de generar un discurs que done sentit i continuïtat al viratge de qualsevol comunitat humana a través del temps.

La segona qüestió que volem esclarir és què entenem per patrimoni.
Considerem que formen part d’aquest patrimoni tots aquells elements materials i immaterials que una comunitat humana ha emprat per a relacionar-se a través de la història amb el territori on s’assenta. I per a això pretenem rescabalar tots aquells vestigis que ens han llegat les generacions precedents i relacionar-los, en la mesura de les nostres possibilitats, en el context històric i cultural en què s’insereixen.

Però com volem organitzar tota la informació que anem recopilant. La primera gran distinció que pretenem fer és entre el patrimoni material, patrimoni immaterial i temps era temps. I dins d’aquests tres grups volem considerar els elements ordenats de la següent manera:

Patrimoni material:

a) Paisatge. Que en resulta de la interacció de l’home en el medi.
b) Béns mobiliaris. Béns d’ús domèstic, religiós, festiu, laboral,...
c) Béns immobiliaris. Edificis lligats a l’explotació agrària, a l’activitat industrial, artesania, habitatges, ús col·lectiu, …
d) Productes. Relacionats amb les particularitats de les condicions del nostre medi, a les tradicions dels cultius, …

Patrimoni immaterial:

a) Tècniques i coneixements.
b) Llengua, música, literatura, topònim, …
c) Formes de convivència i organització social.

Quin és l’objectiu que perseguim amb aquest bloc. En primer lloc rescabalar tot aquell patrimoni que ens hi han transmès les generacions pretèrites. En segon lloc articular tots els elements que el componguen mitjançant un discurs que ens permeta esbossar una identitat comunitària, un sentit de pertinença. Perquè tenim clar que transmetre el patrimoni del nostre poble és una manera de contribuir a crear una identitat.

Qualsevol aportació que pugueu fer referent al desenvolupament del bloc serà benvinguda. Aquest és un projecte modest, fet amb molta voluntat i pocs mitjans. Així que si considereu que podeu aportar alguna cosa us encoratgem a què ens poseu en contacte amb nosaltres. Com més siguem més abast podrà tindre el projecte.

Temps era temps. Ontinyent a la memòria:

Utilitzarem, també, un tercer espai on agrupar els continguts que anem generant. En aquest cas durà, per nom, Temps era temps. Ontinyent a la memòria, i dins d’ell es podran trobar totes aquelles històries que, o bé pertanyen al costumari del nostre poble, o bé ens han sigut trameses via oral. Totes elles, sense excepció, pertanyen a la cultura popular.